Fundacja Zero Barier - jesteśmy dla niepełnosprawnych - szkolenia, język migowy, przewodnik dla niepełnosprawnych, projekty specjalne

Czcionka A A+ A++
Kontrast A A A
Dodaj do ulubionych Powitanie dla niesłyszących

Statut fundacji

Statut Fundacji Zero Barier

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

Fundacja Zero Barierzwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Macieja Niepogodzińskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Katarzynę Towarek w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Towarek i Tomasza Kotuszewskiego Warszawie przy ul. Św. Wincentego nr 95 lok. 1 pod numerem repertorium A nr 2132/2012, w dniu 08.05.2012r., działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. (Dz. U. z 1991r. nr46, poz. 203) o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

§2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację innych organizacji pożytku publicznego.

§3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§4

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

§6

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek.

§7

Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§8

Celem Fundacji jest:

1. Prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz likwidacji barier między osobami niepełnosprawnymi i resztą społeczeństwa.

2. Aktywizacja osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

3. Nauka, edukacja i kształtowanie świadomości społecznej w zakresie problemów osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenia ich aktywności życiowej oraz niezależności ekonomicznej, profilaktyki zdrowia, rozwoju osobistego.

4. Ułatwianie niepełnosprawnym poznawanie narodowego dorobku kulturalnego, atrakcji turystycznych, miejsc przyjaznych osobom niepełnosprawnym.

§9

Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez:

1. Tworzenie i rozwój portali internetowych promujących i umożliwiających aktywizację osób niepełnosprawnych, integrujących osoby niepełnosprawne z resztą społeczeństwa, promujących miejsca przyjazne niepełnosprawnym

2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów z uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji społecznej i zawodowej.

3. Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączenia osób niepełnosprawnych w rynek pracy

4. Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.

5. Tworzenie, organizowanie i udział w imprezach, koncertach, występach, wystawach, warsztatach, seminariach, zlotach, koloniach, wernisażach, wszelakich spotkaniach publicznych promujących rozwój osób niepełnosprawnych i promujących integrację osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa.

6. Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

7. Prowadzenie lobbingu na rzecz celów statutowych Fundacji.

§10

Działalność gospodarcza Fundacji

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami. Działalność gospodarcza ma charakter dodatkowy, służy wyłącznie realizacji celów statutowych Fundacji i obejmuje:

63.12.Z Działalność portali internetowych
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
18.12.Z Pozostałe drukowanie
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
58.11.Z Wydawanie książek
58.13.Z Wydawanie gazet
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.

3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.

§11

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§12

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000,00 zł (dwa tysiące złotych), z czego kwota 1000,00 zł (tysiąc złotych) przeznaczona będzie na działalność gospodarczą prowadzoną przez Fundację.

§13

1. Majątek Fundacji pochodzi z:

a) dotacji, grantów, subwencji, darowizn, spadków i zapisów poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz inne podmioty;
b) zbiórek i imprez publicznych;
c) majątku nieruchomego i ruchomego;
d) odsetek i lokat bankowych;
e)przychodów z działalności gospodarczej.

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§14

1.Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany Zarządem.

2.Zarząd składa się z dwóch lub trzech członków zarządu, w tym Prezesa powołanych na okres 3 letniej kadencji.

3.Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Fundatora.

4.Fundator może wejść w skład Zarządu Fundacji.

5.Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) reprezentacja Fundacji na zewnątrz,
c) realizacja celów statutowych,
d) sporządzanie planów pracy i budżetu,
e) wyznaczenie kierunków działalności i rozwoju Fundacji,
f) sprawowanie nadzoru nad majątkiem Fundacji,
g) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
h) zgłaszania do fundatorów wniosku o połączeniu lub likwidacji Fundacji,
i) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów i inne przysporzeń majątkowych na rzecz Fundacji.

6. Zarząd Fundacji spotyka się minimum cztery razy w roku. Spotkania Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 14 dni przed planowym spotkaniem. Powiadomieni muszą zostać wszyscy członkowie Zarządu. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje poprzez głosowanie, w przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

7. Członkostwo w Zarządzie ustaje wskutek:

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa lub Zarządu
b) śmierci członka zarządu;
c) utraty praw obywatelskich członka Zarządu na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu;
d) odwołania przez Fundatora.

8. Zarząd ma prawo zmieniać Statut Fundacji, o ile nie pociąga to za sobą istotnej zmiany celów Fundacji. Do zmiany Statutu Fundacji wymagana jest zgoda Fundatora.

§15

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

1. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji.

2. Inne niż wskazane w ust. 1 powyżej oświadczenia woli składane w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

Postanowienie końcowe

§16

1. Fundacja może się połączyć z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Decyzję o połączeniu Fundacji z inną fundacją podejmuje Fundator, o ile nie pociąga za sobą
istotnej zmiany celów Fundacji.

3. Fundacja ulega likwidacji w przypadku:

a) osiągnięcia celów, dla których została powołana,
b) wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

4. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator lub likwidatorzy powoływani przez Fundatora. Fundator określa przeznaczenie środków majątkowych pozostających po likwidacji Fundacji z uwzględnieniem celów Fundacji.”


projektowanie stron Warszawa Netgraf.pl - projektowanie stron Warszawa